Tüzüğümüz

MUDANYA GAZETECİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM-I

KURULUŞ  

            Derneğin Adı ve Merkezi

            Madde 1- Derneğin Adı: “Mudanya Gazeteciler Derneğidir.

            Derneğin merkezi Mudanya’dır. Şubesi açılmayacaktır.

            Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2- Derneğin amacı, basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanlar ile çalıştırılanları bir arada toplamak, gazetecilerin mesleki ve sosyal haklarını korumak, aralarındaki dayanışmayı artırmak, mesleği temsil etmek, geliştirmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde tedbirler almak ve faaliyet göstermektir.

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-      Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahatini korumak, bunların gelişmesine yardım etmek,

2-      Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

3-      Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4-      İhtiyacı olan dernek üyelerine ve basın çalışanlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak; sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak

5-      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

6-      Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak

7-      Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslar arası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.

8-      Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak.

9-      Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar tertip etmek

10-  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11-  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve mesleğin kamuoyuna tanıtılması için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

12-  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, ayrıca yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartlar altında çalıştırılmasını sağlamak ve üye olmayanların ise belirli şartlar altında lokalin sosyal üyesi yapılarak faydalanabilmelerini sağlamak.

13-  Üyelerin sağlık meselelerine eğilmek ve dinlenme yerleri kurmak,

14-  Dernek üyelerini yurt dışında ve yurt içinde yapacakları mesleki gezilerde kolaylık sağlamak,

15-  Kanunların ve uluslararası anlaşmalarının basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak

16-  Bölgesel ve ulusal gerektiğinde kanunların izin verdiği ölçüde ülke ve uluslararası nitelikteki meslek meselelerini incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek

17-  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18-  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

19-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

20-  Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek

21-  Fakir ve muhtaç öğrencilere burs verilmek ve burs verecek kaynaklar bulmak

22-  Mudanya Gazeteciler Derneği’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak.

23-  Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel ve mesleki alanda faaliyet gösterir.

BÖLÜM-II
ÜYELİK
 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

            Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden;

a)      Gazete, dergi, haber ajansı, radyo ve televizyon sahipleri ile bu kuruluşlarda gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışmış veya çalışmakta olanlar

b)      Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmayanlar

c)      Sarı basın kartı taşıyanlar

derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusuna iki fotoğraf, varsa sarı basın kartının ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgah belgesi eklenir. İstenen evraklar tamam ise başvuru dilekçesi, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Yönetim Kurulu, kararını gerekçe göstermek zorunda olmaksızın başvuru sahibine yazıyla bildirmek zorundadır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Asil üye niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve derneğin gelişmesine maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “Onursal Üye” olarak kabul edilebilir. Onursal Üye sayısı hiçbir zaman asıl üye sayısının onda birini geçemez. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur, isterlerse aidat ödeyebilirler.

Üyelerin hakları

            Madde 4- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin yapılan olağan, olağanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Gazetecilik mesleğinden emekli olanlar ile Gazeteciler Derneği’ne başkanlık yapmış olan kişilerin tüzüğün üyeliklerle ilgili maddesinde öngörülen şartları kaybetmeleri halinde dahi üyelikleri devam eder.

            MGD üyelik ilkeleri

            Madde 5- Mudanya Gazeteciler Derneği’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, uluslar arası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca Mudanya Gazeteciler Derneği üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.

            Üyelikten Çıkma

            Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. İsteğin Mudanya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur.

            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Bunun dışında ölüm halinde yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

            Üyelikten Çıkarılma

            Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

            1-Dernek tüzüğüne ve MGD üyelik ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

            Üyeliğin sona ermesi

Madde 8- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğinden itibaren 15 gün içinde silinme kararına karşı üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ise ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.

Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların üyelikleri ise askıya alınır. Terhis belgesinin ibrasından sonra üyelik kendiliğinden devam eder.

BÖLÜM-III

DERNEĞİN ORGANLARI

            Dernek  Organları

            Madde 9-Derneğin organları şunlardır:

            1-Genel Kurul,

            2-Yönetim Kurulu,

            3-Denetleme Kurulu, 

            Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğin asil üyelerinden oluşan en üst kuruludur.      

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

            2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

            Olağan genel kurul, üç (3) yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte Mudanya ilçe merkezinde toplanır

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu otuz (30) gün içerisinde toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü genel kurulda, gündem dışında olsa da hiçbir koşulda gündeme başka madde eklenmez, görüşülemez. 

Çağrı Usulü

Madde 11-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 12-Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun (yarısından bir fazlasının), tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.  

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya basılı/elle yazılı oy pusulalarının dernek mührünü taşıyan zarflara üyeler tarafından konulduktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Kurulların seçimi

Madde 14-MGD Genel Kurulu, Başkanı, yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu ve yedek üyeleri yasada belirtilen şekilde seçer.

MGD üyelerinin, organlara aday olabilmeleri için asıl üye olması gerekir. Bir üye birden çok organa aday olamaz ve görev alamaz. Genel kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan MGD üyeleri; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na bir başkan adayının listesi ile birlikte aday olabilir, tek başına bu organlara aday olamaz.

Başkan adayları;

Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını, Yönetim Kurulu asil başlığı altında dört (4), Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında beş (5) üyenin ad ve soyadlarını,

Denetleme Kurulu başlığı altında üç (3) üyenin adlarını ve soyadlarını, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında üç (3) üyenin ad ve soyadlarını, seçim için düzenleyecekleri listeye yazarlar.

Seçim sonuçları

Madde 15-Sayım döküm işi kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif Heyeti”nce yapılır. Sonuç tutanakla belirlenir. Genel kurul divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurul’a açıklar. Adayların aldıkları oylar eşit ise, mesleki kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse adayların yaşlı olanı sırada ön alır.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri MGD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

a)      Divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b)      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi, MGD Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından ötürü Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 16-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Mudanya Gazeteciler Derneği için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            10-Derneğin vakıf kurması,

            11-Derneğin fesih edilmesi,

            12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.           

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

            Madde 17-Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak üç (3) yıllığına genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.  İlk toplantıda kurulun olağan toplantılarını gün ve saati belirleneceğinden dolayı bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz.

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Olağan toplantılar iki ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste dört olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek üye listesinden belirlenen bir yedek üye çağrılır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
            Başkanlığın ölüm, istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni başkan seçilir. Yeni seçilen başkan, öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan genel kurula altı (6) ay kala boşalma halinde yönetim kurulunun belirleyeceği Başkan Yardımcılarından biri vekil sıfatı ile görevi olağan Genel Kurul’a kadar yürütür.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

            8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 

            10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,           

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 18-Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak üç (3) yıllığına genel kurulca seçilir.

            Denetleme kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MGD Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin işlemleri

            Madde 19-Disiplin işlemleri, yönetim kurulunca yürütülür. MGD Yönetim Kurulu, yazılı şikayet üzerine veya kendiliğinden yaptığı kovuşturma sonucunda, mesleğin saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üyeye, eylemin ağırlığına göre, yazılı uyarı, kınama ve üyelikten ihraç cezalarından birini veriri. Karar üyeye tebliğ olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu durumda, genel kurul kararı belli oluncaya kadar anılan kişinin üyeliği askıda kalır.

BÖLÜM-IV

İDARİ VE MALİ İŞLER 

Derneğin Gelir Kaynakları  

            Madde 20-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  50 YTL, yıllık olarak da 10 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Çalışmayan ve emekli statüsünde bulunan dernek üyelerinden yıllık aidat miktarının yarısı alınır.

            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler.              

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            Madde 21-Defter tutma esasları;

Mudanya Gazeteciler Derneği, işletme hesabı esasına göre defter tutar.

MGD ticari işletme açması durumunda ise bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Madde 22-Mudanya Gazeteciler Derneği’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 23-MGD, aşağıda yazılı defterleri tutar.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Madde 24-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 25-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 26-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Madde 27-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 28-Mudanya Gazeteciler Derneği (MGD) adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MGD adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 29-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 30-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört (4) ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü         

Madde 31-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

            Madde 32-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri       

Madde 33-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Madde 34-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.           

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 35-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mudanya Gazeteciler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

BÖLÜM-V
SİYASET YASAĞI

Madde 36- Mudanya Gazeteciler Derneği’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan MGD sorumlu değildir. Dernek hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kesinlikle katılamaz.

BÖLÜM-VI
HÜKÜM EKSİKLİĞİ

            Madde 37-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

            Madde 38- Mudanya Gazeteciler Derneği’ni temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyelerinin adı ve soyadı aşağıda belirtilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

ADI SOYADI                          GÖREV ÜNVANI                   İMZASI

1-Yavuz GERÇEKÇİ              Yönetim Kurulu Bşk.

2-Öner KIRAN                        Başkan Yardımcısı                

3-Gökhan AZAR                     Sekreter         

4-İsmail ÖZGİRGİN                Sayman                     

5-Yasin BATUK                      Üye

Bu tüzük 38 (Otuzsekiz) maddeden ibarettir.

Bu tüzüğü bilgisayarınıza indirmek için tıklayın